Deklaracja dostępności - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

29.06.2023   ferpnfue

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Projekt Doradztwa Energetycznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu Doradztwa Energetycznego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z zewnętrznych źródeł.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez NFOŚiGW.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-03.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Wesołowski, lub . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887 447 739.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do obiektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, można dojechać samodzielnie samochodem lub środkami komunikacji publicznej.
Dojazd autobusem komunikacji miejskiej linii nr 136: przystanek Konstruktorska 06.
Dojazd tramwajem linii nr 17, 31: przystanek Konstruktorska 03.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku NFOŚiGW od strony ul. Konstruktorskiej, chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konstruktorskiej oznaczone cyframi 1a i 3a. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Do obu wejść prowadzą też schody. Dla gości przeznaczone jest wejście 3a w której znajduje się recepcja główna. Najbardziej przyjaznym wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami jest wejście do budynku 1A, gdzie istnieje możliwość pozostawienia lub złożenia korespondencji oraz zapewnienia asysty przez pracowników recepcji NFOŚiGW przy wejściu do budynku lub skorzystania z wózków będących na wyposażeniu recepcji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (22) 45 90 500. Dalsze przejścia zabezpieczone są jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Recepcja główna jest wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące. Ponadto pracownicy recepcji udzielają informacji o rozkładzie pomieszczeń NFOŚiGW, a dodatkowo na ekranie infokiosku udostępniona jest wizualna wersja informacji o rozlokowaniu i funkcji pomieszczeń w budynkach. Dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych dostępne są windy oznaczone pismem punktowym alfabetem Braille’a. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynków w bliskiej odległości recepcji oraz na poziomie I piętra na wprost bramek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

29.06.2023   ferpnfue


Przewiń do góry