Słowniczek - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

29.06.2023   ferpnfue

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Słowniczek

Podstawowe definicje
 
to gorąca woda lub para wodna wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych. W jego ramach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na węzeł cieplny, pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, węgiel lub olej opałowy. Można także złożyć wniosek o pożyczkę na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wysokość dofinansowania (dotacja, pożyczka) w ramach „Czystego Powietrza” uzależniona jest od dochodu na jedna osobę w gospodarstwie domowym.
wskaźnik, który określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ projektu na środowisko.
działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów.
oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.
to zakłady przemysłowe, które wytwarzają w jednym procesie zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. Wybudowane zostały głównie w największych polskich miastach. Zaopatrują odbiorców w energię elektryczną, a dzięki ogrzaniu wody (najczęściej stosowanego czynnika grzewczego) dostarczają również ciepło. Takie skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest dużo bardziej efektywne niż oddzielna produkcja. Paliwem w elektrociepłowni nie musi być węgiel wykorzystuje się również biomasę czy też gaz.
popularnie zwane „wiatrakami”, to urządzenia wykorzystujące energię wiatru do produkcji energii elektrycznej. Składają się z wirnika i generatora, zamontowanych na specjalnej wieży kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią ziemi. Elektrownie wiatrowe, ze względu na swoje gabaryty i emitowany hałas, budowane są z dala od terenów zabudowanych.
pracownik gminy, którego zadaniem jest wsparcie władz lokalnych w zakresie gospodarowania energią, wpływające na poprawę jakości powietrza na terenie zarządzanym przez jst.
oznacza gospodarkę charakteryzującą się wzrostem gospodarczym przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.
to wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, innych źródeł bądź paliw w ramach sieci dystrybucyjnej. Ma on na celu wykorzystanie miejscowych zasobów energetycznych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej. W takim porozumieniu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki, mieszkańcy. Daje to szerokie możliwości identyfikacji lokalnych potrzeb, jak i kreowania nowych rozwiązań. Stworzenie klastrów umożliwia wykorzystywanie energii w sposób bardziej efektywny.
to urządzenia wykorzystujące energię promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody lub wsparcia ogrzewania całego budynku. Kolektory słoneczne bardzo dobrze ogrzewają wodę w basenach. To tani w utrzymaniu i przede wszystkim ekologiczny sposób wykorzystania energii słonecznej.
to wprowadzenie takich ulepszeń w budynku, które spowodują ograniczenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku. W tym celu nie tylko ociepla się przegrody zewnętrzne (m.in. ściany, dachy), wymienia okna i drzwi, ale także, jeśli to konieczne, modernizuje lub wymienia się źródło ogrzewania. Termomodernizacja może dotyczyć też takich elementów, jak wymiana oświetlenia, czy wprowadzenie odnawialnych źródeł energii.
zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m, są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, najczęściej emitowane przez indywidualne piece domowe, niewielkie kotłownie, a także transport komunikacyjny. Często powstaje na skutek używania niewłaściwego rodzaju paliwa (odpady, złej jakości paliwo, wilgotny opał), złego stanu technicznego kotła lub instalacji grzewczej, stosowania nieprawidłowej metody rozpalania w piecu. Spalanie w kotłach węgla niskiej jakości, bądź odpadów tylko pozornie przynosi korzyści finansowe. Straty są olbrzymie, dla ludzi i środowiska.
źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.
jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
to coraz bardziej powszechna technologia wykorzystująca energię promieniowania słonecznego. Umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej służącej do zasilenia urządzeń codziennego użytku, takich jak telewizor, żelazko czy oświetlenie już przy podłączeniu zaledwie do kilku metrów kwadratowych instalacji. Ogniwa PV znajdują zastosowanie do zasilania pojazdów kosmicznych i satelitów, ale również kalkulatorów i zegarków oraz infrastruktury drogowej, takiej jak autonomiczne lampy uliczne czy parkometry.
dokument opracowywany jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
to urządzenie, które umożliwia zamianę energii promieniowania słonecznego lub energii wnętrza ziemi, zgromadzonego w tzw. dolnym źródle (grunt, powietrze lub woda) na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej lub energię, którą można wykorzystać do ogrzania budynku.
inicjatywa Komisji Europejskiej, skupiająca europejskie władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).
to akt prawa miejscowego, program naprawczy, którego realizacja ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapewniająca obsługę urzędu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jest organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania przewidziane w ustawach na obszarze województwa. W zakresie swoich kompetencji wydaje akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń.
Plan na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan). Dokument strategicznym, który wyznacza kierunki działań dla miast i gmin, sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w zakresie ograniczenia emisji CO2.
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Dokument strategicznym, który wyznacza kierunki działań dla miast i gmin, sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz adaptacji do zmian klimatu.
to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, głównie pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w kotłach w domach i zakładach przemysłowych oraz spalin samochodowych.
inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.
Badania termowizyjne i badania szczelności budynków to najlepsze narzędzia oceny prac termomodernizacyjnych. Analizy przeprowadzone specjalną kamerą wskazują miejsca, z których ucieka ciepło. Straty energii mogą wynikać przede wszystkim ze złego stanu izolacji termicznej, nieszczelności stolarki budowlanej, czy też wad instalacji grzewczych, np. uszkodzenia układu ogrzewania podłogowego.

29.06.2023   ferpnfue


Przewiń do góry