Oferta finansowania - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Oferta finansowania Poznaj nasze oferty finansowania, formy, warunki oraz efekty jakie przewidują

Dla kogo?

euro

Poniżej znajdziesz aktualną ofertę finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE dostępną na terenie Twojego województwa. 

Zestawienie obejmuje prowadzone obecnie nabory w ramach programów POIiŚ 2014 – 2020, RPO 2014 – 2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW i innych. 

Określ typ odbiorcy oraz rodzaj przedsięwzięcia w celu łatwiejszego wyszukania właściwej oferty.

 

Programy finansowania

 

Nabór ogólny (WFOŚIGW Gdańsk)

Nabór ogólny

źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku symbol oznaczenia Programu -
nazwa wspieranego obszaru: Priorytet II - Ochrona Atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu: Nabór ogólny
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku adresat oferty: Katalog Beneficjentów otwarty

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia:

 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w szczególności na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków, mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły
 forma dofinansowania Pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania Ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.
 okres finansowania Do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może przedłużyć okres kredytowania, lecz nie dłużej niż o 4 lata.
 możliwość i warunki umorzenia

Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:

a) 10% pożyczki udzielonej JST i ich związkom oraz innym podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, lecz nie więcej niż 300 000 zł,
b) 5% pożyczki udzielonej przedsiębiorcom, lecz nie więcej niż 200 000 zł.

 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie stałe lub zmienne, nie niższe niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie zmienne oparte jest o stawkę WIBOR 3M, może być skorygowane w górę w zakresie od 0 do 5 punktów procentowych w stosunku rocznym.
 oprocentowanie rynkowe -
 spłata odsetek Miesięczna, pierwsza płatność na koniec następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wypłacono pierwszą transze pożyczki.
 możliwa karencja w spłacie kapitału Karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania
uwagi:  

Nabór ogólny - pożyczka płatnicza (WFOŚIGW Gdańsk)

Nabór ogólny - pożyczka płatnicza

źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Priorytet II - Ochrona Atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu: Nabór ogólny - pożyczka płatnicza
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku adresat oferty: Beneficjenci środków europejskich (RPO, POIIŚ i inne)

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia:
 • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów oraz pyłów, w szczególności na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • mające na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną,
 • dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych oraz budowę lub modernizację źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 • prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych i przesyłanej  do sieci,
 • mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),
 • polegające na budowie mikrobiogazowni rolniczych oraz instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków, mające na celu rozwój ekologicznych form transportu,
 • dotyczące wdrażania „czystych technologii” w przemyśle i sektorze publicznym, w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły
 forma dofinansowania Pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania Do wysokości udziału srodków zagranicznych w koszcie zadania, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.
 okres finansowania Na okres do dnia otrzymania pomocy finansowej ze środków zagranicznych
 możliwość i warunki umorzenia -
 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie stałe, uzależnione od WIBOR 3M, skorygowane w górę w zakresie od 0 do 5 punktów procentowych w stosunku rocznym, nie mniej niż 4%.
 oprocentowanie rynkowe -
 spłata odsetek Miesięczna, pierwsza płatność na koniec następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wypłacono pierwszą transze pożyczki.
 możliwa karencja w spłacie kapitału -
 uwagi  

Nabór ogólny (WFOŚIGW Zielona Góra)

Nabór ogólny (WFOŚIGW Zielona Góra)

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Brak wyodrębnionego Programu, finansowanie odbywa się w ramach obowiązujących kryteriów wyboru oraz ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze, zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ww 2019 r.
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochronu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

adresat oferty: 

jst, przedsiębiorcy działający jako spółki prawa handlowegp, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne jednostki poza osobami fizycznymi, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które mogą uzyskać wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego (w ramach umowy pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze i Bankiem BOŚ S.A.)

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo cennych, w szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza oraz gminnych programów gospodarki niskoemisyjnej.
2. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
3. Podniesienie efektywności gospodarowania energią, m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie i przemyśle.
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.
5. Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).
6. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacynych w obiektach użyteczności publicznej.

 aktualny okres naboru wniosków tryb ciągły
 forma dofinansowania pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej
 okres finansowania 10 lat - dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych,
15 lat - dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z zaciągniętych i planowanych zobowiązań obciążających nadmiernie Wnioskodawcę, terminy określone powyżej mogą być wydłużone do 20 lat.
 możliwość i warunki umorzenia brak umorzeń
 oprocentowanie preferencyjne

a) WIBOR 3M i nie mniej niż 1,9% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków zagranicznych i spełniają jeden z poniższych warunków: 
- są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
- dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
- wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji obowiązujących programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
- dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

b) WIBOR 3M + 20 pkt bazowych i nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, 
c) WIBOR 3M + 50 pkt bazowych i nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację innych zadań (z wyłączeniem lit. d),
e) oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 20 pkt bazowych.

 oprocentowanie rynkowe d) oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008) - w przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej na warunkach rynkowych, którzy nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach przepisów o pomocy publicznej,
 spłata odsetek co miesiąc, pierwsza płatność w miesiącu następnym po wypłacie pierwszej transzy środków
 możliwa karencja w spłacie kapitału Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki do planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki. Maksymalny okres karencji wynosi 18 miesięcy, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania, określonej w umowie pożyczki. Okres karencji ustalony w umowie nie podlega wydłużeniu.
uwagi  

Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze

Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze  

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. nazwa Programu: Kredyty oferowane przez BOŚ S.A. przy wsparciu WFOŚiGW w Zielonej Górze
dysponent środków: BOŚ S.A., WFOŚiGW w Zielonej Górze

adresat oferty:

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Linia kredytowa 1 - kredyty na realizację zadań służących ochronie powietrza.

Linia kredytowa 3 - kredyty na termomodernizację budynków

 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem
 możliwy poziom dofinansowania 100 % kosztów kwalfikowalnych
 okres finansowania do 20 lat (10 lat z preferencyjnym oprocentowaniem)
 możliwość i warunki umorzenia nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M + 3,0 p.p. (przez pierwsze 10 lat dopłata WFOŚiGW do odsetek wynosi 3,0 p.p. W tym okresie oprocentowanie dla odbiorcy końcowego wynosi: WIBOR 3M)
 oprocentowanie rynkowe WIBOR 3M + 3,0 p.p.
 spłata odsetek w zależności od umowy z bankiem
 możliwa karencja w spłacie kapitału -
 uwagi  

Zadania z zakresu ochrony powietrza

Zadania z zakresu ochrony powietrza

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA-P1
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie modernizacji oświetlenia elektrycznego (zwiększenie oszczędności energii elektrycznej) nazwa Programu: 

Zadania z zakresu ochrony powietrza

dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie adresat oferty: 

Beneficjenci:
•  jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
•  pozostałe osoby prawne;                 

•  osoby fizyczne prowadzące działąlność gospodarczą;       

•  wspólnoty mieszkaniowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1) termomodernizacja budynku (np. ocieplenie);
2) zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
3) modernizacja źródeł ciepła tj. wymiana kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpienie kotła gazowego,olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła ( z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek) ;
4) likwidacja istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
5) budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
6) modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych;
7) budowa lub rozbudowa sieci gazowej połączone z likwidacją lokalnych kotłowni;
8) modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym , budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisjii zanieczyszczeń;
9) wymiana starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
10) zakup i montaż punktów ładowania ( w szczególności pojazdów elektrycznych);
11) zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
12) budowa elektrowni wwiatrowych;
13) budowa małych elektrowni wodnych;
14) budowa biogazowni;
15) wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu;

16) modernizacja istniejącego oświetlenia

17) inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.

 aktualny okres naboru wniosków tryb otwarty– nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonej alokacji środków
 forma dofinansowania 1) pożyczka;
2) pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
 okres finansowania 10 lat z możliwością wydłużenia do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia Wysokość umorzenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz spółek będących w 100% własnością JST nie może przekroczyć 35% wypłaconej kwoty pożyczki. Wysokość umorzenia dla pozostałych beneficjentów nie może przekroczyć 25% wypłaconej kwoty pożyczki.
 oprocentowanie preferencyjne 1-1,5% w stosunku rocznym (w zależności od ubiegającego się podmiotu)
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek odsetki spłacane są w okresach kwartalnych w wysokości i terminach określonych w notach księgowych
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 24  miesięcy (na wniosek wnioskodawcy),  liczona od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej transzy pożyczki do dnia  planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki
 uwagi okres trwałości 5 lat,nie są rozpatrywane wnioski złożne po zakończeniu zadania

Nabór ogólny (WFOŚiGW Wrocław)

Dofinansowanie na zasadach ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona Atmosfery nazwa Programu: Dofinansowanie na zasadach ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

adresat oferty: 

Z terenu województwa dolnośląskiego:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne
- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
- osoby prawne w rozumieniu przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459. z późn. zm.)
- wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892. z późn. zm.)
- rolnicy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196. z późn. zm.)
- Państwowe jednostki budżetowe

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

- Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.
- Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
- Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności.
- Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
- Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej.
- Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych.
- Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania - pożyczka
- pożyczka z dotacją
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
 możliwy poziom dofinansowania - pożyczka do 100% wartości kosztów kwalifikowanych
- dotacja do 25 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z wymianą lub modernizacją źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej, tj. budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.
 okres finansowania ustalany w toku negocjacji pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą
 możliwość i warunki umorzenia do 15%
 oprocentowanie preferencyjne - stałe 2,75%
- zmienne WIBOR 3M + 25-100 punktów bazowych (nie mniej niż 1,9%)
 oprocentowanie komercyjne oprocentowanie oparte na stopie referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6), z zastrzeżeniem ust. 2 – 5
 spłata odsetek w okresach miesięcznych do dnia 25-ego każdego miesiąca
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 18 miesięcy, liczona od daty zakończenia inwestycji/przedsięwzięcia
 uwagi  

Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II

Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: PPONE II
nazwa wspieranego obszaru: Ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego nazwa Programu: Program Priorytetowy Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – Edycja II
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu adresat oferty: 

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego.

Beneficjenci końcowi programu:
- osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”
- wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków)
- jednostki samorządu terytorialnego, wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji) na rzecz:

- podłączenia budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej,
- zakupie i montażu nowoczesnego źródła ciepła,
- zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania pożyczka z możliwością częściowego umorzenia (umorzenie do 15%)
 możliwy poziom dofinansowania pożyczka do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
- dla budynku jednorodzinnego – 20 000,00 zł
- dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 14 000,00 zł
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych określany będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 8 000,00 zł
 okres finansowania do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 15%
 oprocentowanie preferencyjne stałe 2,75%
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek w okresach miesięcznych do dnia 25-ego każdego miesiąca
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty uruchomienia ostatniej raty
 uwagi  

Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ

Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Dopłaty BOŚ
nazwa wspieranego obszaru: Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ nazwa Programu: Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / Bank Ochrony Środowiska S.A adresat oferty: Osoby fizyczne z terenu województwa dolnośląskiego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

- Inwestycje termomodernizacyjne
- Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii
- Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych
 aktualny okres naboru wniosków Nabór ciągły w placówkach Banku Ochrony Środowiska S.A.
 forma dofinansowania Dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwy poziom dofinansowania

- Inwestycje termomodernizacyjne – do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4500 zł
- Zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4000zł
- Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 1500zł

Kwota udzielonego przez Bank kredytu nie może przekroczyć 90% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

 okres finansowania Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwość i warunki umorzenia Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 oprocentowanie preferencyjne Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 oprocentowanie komercyjne Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 spłata odsetek Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 możliwa karencja w spłacie kapitału Ustala Bank Ochrony Środowiska S.A.
 uwagi  

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie  

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie  

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć  i zadańwsparcie przedsięwzięć  i zadańw zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz udokumentowanych źródłach finansowania nazwa Programu: Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
dysponent środków: WFOŚiGW w Szczecinie adresat oferty: Wsparcie przez fundusz udzialene jest:
1) jednostkom samorządu terytorialnego,
2) związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
3) komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom prawa spółek handlowych, w których jednostki
samorządu terytorialnego mają ponad 50% udziałów lub akcji,
4) spółkom wodnym,
5) podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów,
6) wspólnotom mieszkaniowym,
7) publicznym szkołom wyższym,

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Fundusz udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć i zadań zgodnych z obowiązującymi w danym roku kryteriami i zasadami oraz listą przedsięwzięć priorytetowych w należności od możliwości finansowych Funduszu. Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania 1) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych,
2) dotacji, w tym: dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
3) przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych,
4) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
 możliwy poziom dofinansowania Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań w odniesieniu do kosztów całkowitych,
z zastrzeżeniem ust. 2 wynosi:
1) do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, w tym również pożyczki pomostowej, a także
w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, za wyjątkiem zadań współfinansowanych ze środków
zagranicznych, dla których wysokość dofinansowania ustala się z uwzględnieniem wymogów i zasad
zawartych w odpowiednich programach i mechanizmach finansowych,
2) do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji, a także przekazania środków państwowym jednostkom
budżetowym, za wyjątkiem dofinansowania projektów, o których mowa w pkt 3,
3) do 100% - przy dofinansowaniu w formie dotacji projektów nieinwestycyjnych z zakresu edukacji
ekologicznej i ochrony przyrody oraz zadań realizowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i państwowe jednostki budżetowe, w tym służby, inspekcje
i straż wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa
zachodniopomorskiego, a także zadań związanych z likwidacją skutków poważnych awarii i klęsk
żywiołowych, zapobieganiem poważnym awariom, powodziom, zapewnieniem sprawności infrastruktury
związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska oraz gromadzeniem, redystrybucją i kontrolą opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 okres finansowania  do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia Wysokość umorzenia nie może przekraczać 20% kwoty wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższaWysokość umorzenia nie może przekraczać 20% kwoty wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższaniż 0,5 mln zł.
 oprocentowanie preferencyjne Oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków Funduszu wynosi w stosunku rocznym 0,5 stopyOprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków Funduszu wynosi w stosunku rocznym 0,5 stopyredyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publiczne
 oprocentowanie rynkowe stopa bazowa + odpowiednia marża wg komunikatu Komisji Europejskiej
 spłata odsetek określa umowa
 możliwa karencja w spłacie kapitału Karencja w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, licząc od terminu wypłaty całości pożyczki.Karencja w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, licząc od terminu wypłaty całości pożyczki.Karencji nie podlegają pożyczki pomostowe.
 uwagi  

Nabór ogólny (WFOŚIGW Katowice)

Środki krajowe WFOŚ Katowice

źródło finansowania: środki statutowe, krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 1.6
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem nazwa Programu:

Priorytetowe kierunki dofinansowania:

OA.1.1. Wdrażanie prjektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznychh środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii.

OA.1.2. Budowa lub wymiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

OA.1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

OA.1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pułowo-gazowych.

OA.1.5. Termomodernizacja budynków w zakresie wynikajacym z audytu energetycznego.

OA.1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.

OA.1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej na autobusy zeroemisyjne oraz pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybtydowym lub elektrycznym.

OA.1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

OA.1.10. Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu samochodowego oraz wymiana przez osoby prawne pojazdów samochodowych na pojazdy elektryczne.

OA. 1.11. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery realizowane w ramach wspólnych programów z NFOŚiGW.

OA.2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

OA.3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach adresat oferty: osoby prawne i fizyczne

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia zgodne z priorytetowymi kierunkami dofinansowanie zapewniające osiagnięcie efektu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciągły
 forma dofinansowania pożyczki, pożyczki z możliwością umorzenia, dotacje
 możliwy poziom dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych zadania
 okres finansowania od 4 do 12 lat
 możliwość i warunki umorzenia

pożyczka może być umorzona jeżeli zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową, zostały osiągnięte założone efekty ekologiczne i rzeczowe,dokonano spłaty przynajmniej 50% zaciągnietej pożyczki, wysokość umorzenia może wynieść:

− 10% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 0,5 mln. zł bez warunku umorzenia,

− 35% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 3 mln. zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego,

− 45% wykorzystanej pożyczki lecz nie więcej niż 3 mln. zł pod warunkiem przezna czenia umorzonej kwoty na likwidację źródła ciepła zasilanego paliwem stałym

 oprocentowanie preferencyjne 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w skali roku
 oprocentowanie komercyjne stopa bazowa powiększona masymalnie o 6,5 punktu procentowego
 spłata odsetek odsetki spłacane są w okresach miesięcznych
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od daty zakończenia zadania
 uwagi
 

Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych


Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: JAWOR
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona powietrza nazwa Programu: Program Priorytetowy "Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie adresat oferty: osoby fizyczne

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 – docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 – docieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
 – docieplenia podłóg na gruncie,
 – wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 aktualny okres naboru wniosków ciągły
 forma dofinansowania pożyczka preferencyjna z możliwością umorzenia
 możliwy poziom dofinansowania maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł
 okres finansowania do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 20% umorzenia
 oprocentowanie preferencyjne oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 1,0 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 2 % rocznie
 oprocentowanie komercyjne  
 spłata odsetek miesięczna
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 uwagi   

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza


Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: -
nazwa wspieranego obszaru: Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza nazwa Programu: Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu adresat oferty: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) podmioty posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1) modernizacja źródła ciepła;
2) montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą;
3) montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;
4) montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
5) modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków na energooszczędne;
6) modernizacja źródeł światła ulicznego zgodnie z normą PN – EN 13201:2016,
7) budowa przyłączy energetycznych, gazowych i cieplnych, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy;
8) termomodernizacja obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;
9) modernizacja instalacji c.o., pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęciem modernizacji w audycie energetycznym;
10) budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła
i podłączaniem obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;
11) nadzor Inwestorski w zakresie wnioskowanego przedsięwzięcia (jeżeli organ w decyzji pozwolenie na budowę nakazał ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego).
 aktualny okres naboru wniosków od połowy stycznia 2019
 forma dofinansowania pożyczka preferencyjna
 możliwy poziom dofinansowania finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
 okres finansowania do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 15% lecz nie więcej niż 800 000 zł
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 1Y (jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,8 % rocznie
 oprocentowanie komercyjne brak
 spłata odsetek kwartalna
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji
 uwagi   

Ochrona Atmosfery - tryb ciągły


Ochrona Atmosfery

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: OA
nazwa wspieranego obszaru: zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza nazwa Programu: Ochrona Atmosfery
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie adresat oferty: Gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorząd województwa, jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego utworzone w sferze użyteczności publicznej oraz inne podmioty z wyjątkiem osób fizycznych

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia proekologiczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE
 aktualny okres naboru wniosków Nabór w trybie ciągłym
 forma dofinansowania Pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania do 100 % kosztów zadania z wyłączeniem przedsiębiorców utworzonych poza sferą użyteczności publicznej, dla przedsiębiorców do 80 % kosztów zadania
 okres finansowania do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 15% lecz nie więcej niż 500.000,00 zł. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:
1) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,
2) został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,
3) Pożyczkobiorca spłacił, co najmniej 85% pożyczki oraz należne oprocentowanie,
4) Pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu, a także zobowiązań z tytułu świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
5) spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową
 oprocentowanie preferencyjne Od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1,9%, przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorząd województwa, jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego utworzone w sferze użyteczności publicznej. Od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5% przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom.
 oprocentowanie komercyjne nie dotyczy
 spłata odsetek Kwartalna
 możliwa karencja w spłacie kapitału Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki
 uwagi   

Ochrona Atmosfery


Ochrona atmosfery 

źródło finansowania: środki WFOŚiGW w Łodzi symbol oznaczenia Programu: brak
nazwa wspieranego obszaru: ochrona atmosfery nazwa Programu: Ochrona atmosfery
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi adresat oferty: jednostki samorządu terytorialnego
państwowe jednostki budżetowe
budynki użyteczności publicznej - budynek, w którym realizowane są zadania z zakresu administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, w tym internat i dom studencki, kultury fizycznej i sportu, kultury, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej przez podmioty, których celem jest realizacja co najmniej jednego z ww. zadań, z wyłączeniem spółek oraz osob fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 budowa lub modernizacja systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub budowa wysokosprawnych układów kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej w budynkach oddanych we władanie PJB lub w infrastrukturze publicznej
 aktualny okres naboru wniosków wnioski przyjmowane w trybie ciągłym
 forma dofinansowania dotacja/przekazanie środków PJB
 możliwy poziom dofinansowania 60 % kosztu całkowitego
 okres finansowania nie dotyczy
 możliwość i warunki umorzenia nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne nie dotyczy
 oprocentowanie komercyjne nie dotyczy
 spłata odsetek nie dotyczy
 możliwa karencja w spłacie kapitału nie dotyczy
 uwagi   

Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja


Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja

źródło finansowania: środki WFOŚiGW w Łodzi symbol oznaczenia Programu: brak
nazwa wspieranego obszaru: ochrona atmosfery nazwa Programu: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi adresat oferty: jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne uczelnie wyższe i ich jednostki.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1) dofinansowanie może być udzielone na realizację kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, kultury fizycznej i sportu, kultury oraz publicznej: opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, jak też na cele porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, internaty, a także budynki wchodzące w skład zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego.
2) przez kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej należy rozumieć działania prowadzone według standardów efektywności energetycznej i ekonomicznej wskazane w dołączonym do wniosku audycie energetycznym budynku, jako optymalny wariant przedsięwzięcia. Zakres kompleksowej termomodernizacji może obejmować:
a) przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą lub modernizacją energochłonnych i nieekologicznych źródeł ciepła, również w skojarzeniu z technologiami odnawialnych źródeł energii,
b) docieplenie obiektu,
c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
oraz dodatkowo mogą być uwzględnione:
d) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
e) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
3) Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi.
 aktualny okres naboru wniosków w terminie określonym w treści programu priorytetowego
 forma dofinansowania dotacja z pożyczką, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki
 możliwy poziom dofinansowania Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego dofinansowania.
Wysokość możliwego dofinansowania jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania z uwzględnieniem jego aspektu społecznego i uregulowań wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej (o ile dotyczy) oraz kwalifikowalności kosztów.
 okres finansowania łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia nie dotyczy
 oprocentowanie preferencyjne wg stałej stopy procentowej (r), obliczonej wg wzoru r=(s.r.w.-1,5 p.p.) gdzie:
a) s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu,
b) p.p. punkty procentowe.
 oprocentowanie komercyjne nie dotyczy
 spłata odsetek raty miesięczne lub kwartalne
 możliwa karencja w spłacie kapitału okres karencji w spłacie pożyczki wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu
 uwagi 1) Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie.
2) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia.
3) środki z dotacji i pożyczki dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto Beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.
4) prace termomodernizacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi


Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi

źródło finansowania: środki WFOŚiGW w Łodzi symbol oznaczenia Programu: brak
nazwa wspieranego obszaru: ochrona atmosfery nazwa Programu: Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi adresat oferty: JST, pozostali beneficjenci (z wyłączeniem osób fizycznych)

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

1) zakupu, dostawy, montażu oraz modernizacji instalacji i urządzeń do produkcji i magazynowania energii, w tym ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, takich jak np. kotły c.o., kolektory słoneczne, pompy ciepła, jednostki kogeneracyjne, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje do pozyskiwania biogazu;
2) zakupu i dostawy materiałów niezbędnych do realizacji prac termomodernizacyjnych np.: okna, drzwi zewnętrzne, materiały termoizolacyjne;
3) robót budowlano-montażowych w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych;
4) rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej, gazowej oraz tym podobnych z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie);
5) zakupu, wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
6) modernizacji procesów technologicznych prowadzącej do zmniejszenia energochłonności i uciążliwości dla środowiska;
7) modernizacji i wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne - opraw elektrycznych i źródeł światła;
8) montażu systemów wentylacji i klimatyzacji jeśli prace te realizowane są łącznie z termomodernizacją;
9) budowy ekranów akustycznych chroniących przed hałasem;
10) ponoszone przy termomodernizacji budynków w związku z zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony ptaków i nietoperzy, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
a także:
11) automatyki i sterowania, rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń, wywiezienia materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych prac i uporządkowania terenu oraz rozbiórek budynków, budowli i demontażu urządzeń podlegających modernizacji lub wymianie, jeśli koszty te związane są z pracami, o których mowa w pkt 1-10.
 aktualny okres naboru wniosków wnioski przyjmowane w trybie ciągłym
 forma dofinansowania pożyczka
 możliwy poziom dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych
 okres finansowania 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia 15% wypłaconej kwoty pożyczki pod nw. warunkami:
- terminowa realizacja zadania;
- osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych;
- spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami;
- wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz ze zobowiązań finansowych wobec Funduszu.
Wysokość umorzenia, o którym mowa powyżej może zostać zwiększona o:
1) 30% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii lub zmierzające do ograniczenia niskiej emisji lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza;
2) 25% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wymienionych w pkt 1; które zostaną zakończone w terminie do 24 miesięcy od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.
Umorzeniu podlegają również należne Funduszowi odsetki od umorzonej kwoty pożyczki.
 oprocentowanie preferencyjne wg stałej stopy procentowej (r), obliczonej wg wzoru r=(s.r.w.-1,5 p.p.) gdzie:
a) s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu,
b) p.p. punkty procentowe.
nie mniej niż 1,5 %
 oprocentowanie komercyjne nie dotyczy
 spłata odsetek raty miesięczne/kwartalne
 możliwa karencja w spłacie kapitału maks. 24 m-ce od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym nie może przekroczyć 6 m-cy od daty planowanego zakończenia zadania
  nie dotyczy

Priorytet dziedzinowy III. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem


Priorytet dziedzinowy III. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Dofinansowanie w ramach Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach w 2019 r. oraz Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii nazwa Programu: Priorytet dziedzinowy III. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach adresat oferty: JST i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i OZE ujęte w Programach ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, planach gospodarki niskoemisyjnej/planach działań na rzecz zrównoważonej energii, inne przedsięwzięcia w ramach dedykowanych programów
 aktualny okres naboru wniosków Nabory co do zasady ogłaszane są w I i II kwartale danego roku. W miarę posiadanych środków Zarząd może ogłaszać nabory wniosków w innych terminach
 forma dofinansowania pożyczka preferencyjna lub na warunkach rynkowych
 możliwy poziom dofinansowania dla zadań realizowanych ze środków krajowych - do 95% kosztów kwalifikowanych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - do 95% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi zadania, a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi możliwa jest pożyczka na zachowanie płynności finansowej na pokrycie wydatków ujętych w wartości całkowitej projektu do czasu ich refundacji, w przypadku wystąpienia pomocy publicznej - zgodnie z zasadami pomocy publicznej
 okres finansowania do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 15%
 oprocentowanie preferencyjne dla zadań realizowanych ze środków krajowych - 3%, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1,95%, pożyczka na zachowanie płynności finansowej - 1,95
 oprocentowanie komercyjne ustalane przez WFOŚiGW w Kielcach na podstawie własnych analiz
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty transzy pożyczki
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki
 uwagi   

Priorytet dziedzinowy V.2. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne


Priorytet dziedzinowy V.2. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Dofinansowanie w ramach Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach w 2019 r. oraz Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii nazwa Programu: Priorytet dziedzinowy V.2. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach adresat oferty: JST i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 przedsięwzięcia proekologiczne służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, zużycia wody, redukcji wytwarzania odpadów, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną w procesie produkcyjnym
 aktualny okres naboru wniosków Nabory co do zasady ogłaszane są w I i II kwartale danego roku. W miarę posiadanych środków Zarząd może ogłaszać nabory wniosków w innych terminach
 forma dofinansowania pożyczka preferencyjna lub na warunkach rynkowych
 możliwy poziom dofinansowania dla zadań realizowanych ze środków krajowych - do 95% kosztów kwalifikowanych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - do 95% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi zadania, a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi możliwa jest pożyczka na zachowanie płynności finansowej na pokrycie wydatków ujętych w wartości całkowitej projektu do czasu ich refundacji, w przypadku wystąpienia pomocy publicznej - zgodnie z zasadami pomocy publicznej
 okres finansowania do 15 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 10%
 oprocentowanie preferencyjne dla zadań realizowanych ze środków krajowych - 3%, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1,95%, pożyczka na zachowanie płynności finansowej - 1,95
 oprocentowanie komercyjne ustalane przez WFOŚiGW w Kielcach na podstawie własnych analiz
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty transzy pożyczki
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki
 uwagi   

Pożyczka "na zasadach ogólnych"


Pożyczka "na zasadach ogólnych"

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Pożyczka "na zasadach ogólnych"
nazwa wspieranego obszaru: Ochrona powietrza nazwa Programu: Pożyczka "na zasadach ogólnych"
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu adresat oferty: Inwestorzy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza w szczegolności zgodne z "Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2019"
 aktualny okres naboru wniosków całoroczny
 forma dofinansowania pożyczka z możliwością częściowego umorzenia
 możliwy poziom dofinansowania do 100% kosztów przedsięwzięcia
 okres finansowania do 10 lat
 możliwość i warunki umorzenia do 20% lecz nie więcej niż 200 tyś. PLN
 oprocentowanie preferencyjne 0,7 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
 oprocentowanie komercyjne -
 spłata odsetek Odsetki - miesięcznie; Kapitał - kwartalnie.
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 36 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy pożyczki
 uwagi   

Energia PLUS

Energia PLUS

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 5.8
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Energia PLUS
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresat oferty: przedsiębiorcy wykonujący działaność gospodarczą

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (min 5%), wody (min.5%), ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych substancji do atmosfery: 1) dla mocy 1-50 MW(obszar Dyrektywy MCP); 2) dla mocy powyżej 50MW; 3) emisje z działaności przemysłowej; poprawa efektywności dla przedsięwzięć zgodnych z listą Obwieszczenia Ministra Energii ws przedsięwzięć służacych poprawie efektywności (MP 2016r poz 1184); nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wykorzystujących OZE, kogenerację lub ciepło odpadowe; modernizacja i rozbudowa efektywnych sieci ciepłowniczych; energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych;
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciagły do 2025r, start 1-go naboru 1 marca 2019r
 forma dofinansowania generalnie pożyczka preferencyjna lub na warunkach rynkowych; dotacja do 50% dla produkcji energii elektrycznej w technologii ORC; dla przedsięwzięć typu" project finance" wymagany 15% wkład własny;
 możliwy poziom dofinansowania ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych, kwotowo od 1 do 300mln PLN
 okres finansowani standardowo do 15 lat; 20 lat dla projektów wspierających uzyskanie lub utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego
 możliwość i warunki umorzenia do 10% lecz nie więcej niż 1mln PLN dla źródeł spalania paliw do 50MW
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2%
 oprocentowanie komercyjne stopa bazowa + wskaźnik ratingowy wg komunikatu Komisji Europejskiej
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty pożyczki
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji
 link do aktualnej dokumentacji Programu
  https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-plus

Przykłady inwestycji

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry