Regulamin - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Regulamin korzystania z portalu

Regulamin korzystania z portalu z dnia 14.03.2019

 

§ 1 Słownik

 

Użyte w Regulaminie korzystania z Portalu pojęcia oznaczają:

 1. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi;
 2. Login - nazwa Użytkownika wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;
 3. Portal – portal internetowy prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, działający pod adresem internetowym: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl;
 4. Prowadzący Portal – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl , a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. ogólne zasady korzystania z Portalu,
  2. prawa i obowiązki Użytkowników,
  3. zasady rejestracji Konta Użytkownika,
  4. zasady korzystanie z Forum
  5. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 4. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Portalu

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet (przewodowy lub bezprzewodowy), wyposażonego w sprawny system operacyjny: Windows, iOS lub Linux;
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w powyżej aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki.

 

§ 4 Ogólne zasady korzystania z Portalu

 

 1. Korzystanie z Portalu jest całkowicie bezpłatne.
 2. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu w ramach wszystkich jego dostępnych funkcjonalności, w tym w szczególności do odczytywania treści, zamieszczania treści, w tym wpisów na forum, opisów i komentarzy.
 5. Wpisy na forum, opisy oraz komentarze Użytkowników publikowane są niezwłocznie po ich dodaniu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (tzw. netykietą).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania w ramach Portalu:
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą prace/treści zamieszczone w ramach Portalu;
  3. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail;
  4. treści zawierających nieprawdziwe informacje;
  5. informacji handlowych lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu, w szczególności wpisy na forum, opisy i komentarze mogą zostać usunięte z Portalu.
 9. W przypadku usunięcia z Portalu treści zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu, Prowadzący Portal zastrzega sobie dodatkowo prawo zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych wpisów na forum, opisów lub komentarzy. Użytkownik ten może skontaktować się z Prowadzącym Portal w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na adres: dokładnie opisując zaistniały problem.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu opisy lub komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 

§ 5 Konto użytkownika

 

 1. Portal daje możliwość zarejestrowania Konta Użytkownika.
 2. Rejestracja Konta użytkownika jest bezpłatna i wymaga zgodnego z instrukcjami wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania co najmniej następujących informacji:
 1. Imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. a także (opcjonalnie)
  1. Kraj pochodzenia
  2. Województwo
  3. Powiat
  4. Gmina/Miejscowość
  5. Reprezentacja (osoba fizyczna, gmina, firma (mikro, mała, średnia, duża), spółdzielnia, inne)
  6. Nazwa reprezentowanej instytucji
 4. Do zarejestrowania Konta Użytkownika wymagane jest potwierdzenie danych poprzez wysłany drogą mailową odnośnik aktywacyjny.
 5. Rejestracja Konta Użytkownika wymagana jest w szczególności do korzystania z następujących funkcjonalności Portalu:
  1. Forum internetowego
  2. Ankiet potrzeb dotyczących Projektu Doradztwa Energetycznego
  3. Dostępu do Systemu Monitorowania Wskaźników Projektu (dla personelu projektu)
  4. Spersonalizowanych informacji dotyczących oferty finansowania, kontaktów, aktualności
  5. Innych funkcjonalności, które mogą zostać dodane do portalu

Pozostałe funkcjonalności dostępne są bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika.

 1. Użytkownik powinien we własnym zakresie chronić przed ujawnieniem Login i hasło do Konta Użytkownika.
 2. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną ingerencję w Konto użytkownika przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik w każdym czasie może dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w Portalu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie usunąć Konto Użytkownika.
 5. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik będzie naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu bądź przepisy powszechnie obwiązującego prawa.
 6. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

 

§ 6 Zasady korzystania z Forum

 

 1. Z Forum mogą korzystać tylko zarejestrowani Użytkownicy (Użytkownicy posiadający konto użytkownika).
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisu prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
  1. rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym innych użytkowników Forum lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw;
  3. wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
  4. propagowania przemocy i agresji;
  5. propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
  6. rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
  7. rozpowszechniania materiałów naruszających prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
  8. rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej lub innym prawom osób trzecich;
  9. umieszczania linków do prywatnych stron www;
  10. umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
  11. rozpowszechniania danych teleadresowych;
  12. rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe;
  13. rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
  14. rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
 4. Użytkownik Forum jest zobowiązany do:
  1. tworzenia wątków w odpowiednich kategoriach tematycznych,
  2. dbania o poprawność językową,
  3. publikowania wyłącznie treści zgodnych z tematem wiodącym dyskusji,
  4. formułowaniu wątków w sposób zrozumiały dla pozostałych Użytkowników Forum oraz odpowiadający zamierzonej treści wątku.
 5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematem wiodącym dyskusji.
 6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym reklam, materiałów promocyjnych, itp., jak również innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie jest zabronione.
 7. Te same treści Użytkowników Forum, nie mogą być publikowane więcej niż jeden raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Prowadzący Portal zastrzega prawo usuwania duplikatów powtórzeń w dowolnym momencie.
 8. Niedopuszczalne jest publikowane na Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 9. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownik zobligowany jest do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści wpisów, które są niezgodne z treścią niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec kogokolwiek.

 

§ 7 Ochrona praw autorskich i innych praw

 

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów w tym m. in. oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu, za wyjątkiem treści udostępnionych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów.
 3. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach, również przez innych Użytkowników), wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

 

§ 8 Odpowiedzialność Prowadzącego Portal

 

 1. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu (w tym Forum), ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. treści zamieszczane w Portalu (w tym Forum) przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu działań Użytkowników.
 2. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 3. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym Prowadzący Portal poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

 

§ 9 Polityka prywatności

 

 1. Prowadzący Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z Portalu, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemal każda czynność na danych osobowych, w tym m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w celu, w jakim je otrzymał, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk .
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl, na podstawie dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili Użytkownik może tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
 6. Portal przetwarza dane osobowe w celu, w jakim je otrzymał, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu www.nfosigw.gov.pl, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu www.nfosigw.gov.pl, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkowników podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w tym m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 10. Strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są w Portalu www.nfosigw.gov.pl podlegają ich własnej Polityce prywatności (w tym również w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 11. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Prowadzącego Portal, tj.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać w szczególności następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację,
  2. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację.
 4. Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Prowadzący Portal prześle do Użytkownika na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, uznaje się,  iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Prowadzący Portal zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Prowadzącego Portal.
 3. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry