Homepage - Projekt Doradztwa Energetycznego

Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez nfośigw w związku z realizacją projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej rodo) informuję, iż:

1)     administratorem pani/pana danych osobowych jest narodowy fundusz ochrony środowiska i  gospodarki wodnej z siedzibą w warszawie, ul. konstruktorska 3a, 02 – 673 warszawa;

2)     inspektorem ochrony danych w narodowym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest pan robert andrzejczuk, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z  przetwarzaniem pani/pana danych osobowych drogą elektroniczną poprzez adres:  ;

3)     pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (jeśli przetwarzane są dane w związku z przygotowaniem i realizacją umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania), c) rodo (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych) oraz lit. f) rodo (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

4)     pani/pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)     posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

6)     ma pan/pani prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy rodo;

7)     mogą być przetwarzane następujące rodzaje pani/pana danych:

  • dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, pesel, regon,
  • dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
  • dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,
  • dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027,

8)     odbiorcami pani/pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy it;

9)     dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu microsoft w celu przechowywania ich w chmurze azure;

10)   dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom realizującym zadania finansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

11)   pani/pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

12)   podanie przez pana/panią danych osobowych jest dobrowolne;     

13)   pani/pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza unią europejską i europejskim obszarem gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego - copy
PlayPlay
„Super Bractwo Energo Doradztwo” - animacja edukacyjna Projektu Doradztwa Energetycznego
PlayPlay
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego
PlayPlay
"Energetyk Gminny" – film szkoleniowy Projektu Doradztwa Energetycznego - copy
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego Film Promujący 3 min. - wersja polska
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - spot reklamowy 30"
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - film promujący PDE
PlayPlay
Slide Two

Czym jest i jak działa Projekt doradztwa?

Czym jest i jak działa
Projekt doradztwa?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 2

Jakie są cele projektu?

Jakie są cele projektu?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 3

Kim jest doradca energetyczny?

Kim jest doradca
energetyczny?

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 4

Gdzie szukać doradcy?

Gdzie szukać doradcy?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 5

Komu pomaga doradca?

Komu pomaga doradca?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Podręcznik Energetyka Gminnego

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Slide 2

Sprawdź gdzie w Twojej okolicy zaplanowano warsztaty szkoleniowe z Programu "Czyste Powietrze"!

Zapraszamy do zapoznania się

z

harmonogramem warsztatów!

Mój Prąd
previous arrow
next arrow

Energy consultancy in numbers

Number of provided consultancy services

Number of provided advice

Number of conducted educational & training activities

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top