Klauzule informacyjne - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Klauzula zakładka

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez NFOŚiGW w związku z realizacją Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;

2)     inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych drogą elektroniczną poprzez adres:  ;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli przetwarzane są dane w związku z przygotowaniem i realizacją umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania), c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych) oraz lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

4)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

6)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)     mogą być przetwarzane następujące rodzaje Pani/Pana danych:

 • dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON,
 • dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
 • dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,
 • dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego” w ramach w FEnIKS 2021 – 2027,

8)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej Umowy, m.in. dostawcy IT;

9)     dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;

10)   dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom realizującym zadania finansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

11)   Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

12)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;     

13)   Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników Podmiotu

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 800

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych Pan Robert Andrzejczuk, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 45 90 521

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z NFOŚiGW w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa: cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO[1]),
 • podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą Państwo zawarliście w imieniu reprezentowanego podmiotu. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługujące prawa

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu – z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: .

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Microsoft Online Services Data Protection Addendum (DPA).

Wymóg podania danych osobowych

Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry