Oferta doradców - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Oferta doradców Oferta jest bezpłatna i skierowana dla wszystkich

Dla kogo?

20190109 094720

W ramach Projektu Doradztwa Energetycznego prowadzone są bezpłatne Szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą zgłaszać uczestników, którzy zostaną przeszkoleni z szerokiego zakresu zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Energetyk Gminny to osoba, której zadaniem będzie wsparcie realizacji inwestycji na terenie gminy a tym samym ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej. Ważną dziedziną aktywności jest również podnoszenie świadomości mieszkańców gminy m.in. na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. Energetyk Gminny wspiera w zadaniach nie tylko gminę ale wszystkie podmioty na jej terenie, w tym przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

AdobeStock 29510824 resize

Kim jest Energetyk Gminny?

Pracownik gminy, którego rolą jest wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz OZE:

 • wsparcie w planowaniu (np. PGN, zaopatrzenie w energię, POP)
 • identyfikacja możliwości inwestycyjnych
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego
 • procedura przetargowa (np. zakup energii)
 • znajomość regulacji prawnych
 • promocja oszczędności energii, wykorzystania OZE
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych

zdjęcie 1024x768

Kto może być uczestnikiem Szkolenia?

Osobę na szkolenie zgłasza wójt, burmistrz, prezydent, starosta. Uczestnikiem może być:

 • Pracownik JST
  • który w ramach swoich obowiązków zajmuje się EE
  • któremu takie obowiązki zostaną powierzone po szkoleniu
 • Osoba niebędąca pracownikiem JST, która po odbyciu szkolenia zostanie zatrudniona w JST i będzie wykonywać ww. obowiązki

Fotolia 51599612 M

Program Szkolenia

Program podzielony jest na 3 bloki:

 • Uwarunkowania prawne
  9 tematów, 14 godz. – 2 dni
 • Wiedza techniczna
  7 tematów, 14 godz. – 2 dni
 • Finansowanie i realizacja inwestycji
  10 tematów, 14 godz. – 2 dni

Zakres szkolenia obejmuje 26 zagadnień tematycznych realizowanych w ciągu 42 godzin przez 6 dni

Kalendarz szkoleń

Zainteresowany?

W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie skontaktuj się

z Zespołem Doradców ze swojego regionu. 

 

Umów się  Zadaj pytanie  

Dla kogo?

AdobeStock 88309924 v2

Oferta skierowana jest do ubiegających się o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE.

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, wskazującym rozwiązanie optymalne, które uwzględnia koszty realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskane oszczędności energii,. Jest on wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków POIiŚ, RPO i innych środków publicznych na inwestycje służące zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i/lub elektrycznej.

Działający na terenie całego kraju Doradcy energetyczni, zatrudnieni w WFOŚiGW oraz Województwie Lubelskim pomogą ubiegającym się o dofinansowanie w weryfikacji audytów.

Usługa jest nieodpłatna i jest skierowana do:

 • podmiotów sektora publicznego
 • przedsiębiorców
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych

realizujących inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

Fotolia 29569750 M

Co zyskujesz?

Audyt energetyczny jest wymagany przy realizacji takich inwestycji jak:

 • termomodernizacja budynku
 • modernizacja źródła ciepła
 • modernizacja sieci ciepłowniczej
 • modernizacja oświetlenia

a także działań związanych z modernizacją przedsiębiorstwa służącą zmniejszeniu zużycia energii cielnej i/lub energii elektrycznej.

Błędnie wykonany lub niekompletny audyt energetyczny może skutkować wydłużeniem oceny wniosku o dofinansowanie, a nawet jego odrzuceniem.

Doradcy energetyczni sprawdzają zgodność audytu energetycznego z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.) oraz weryfikują go pod kątem zgodności z kryteriami danego źródła finansowania.

Zainteresowany?

Możesz się z nami umówić od razu lub zapytać

swojego doradce o więcej szczegółów.

Zapytaj o audyt  Zadaj pytanie

Dla kogo?

Fotolia 60688490 S

 

Planujesz inwestycje chroniące środowisko?

Szukasz finansowania dla ich realizacji?

Oczekujesz profesjonalnie dobranej oferty?

Przygotuj się do rozmowy wypełniając i przesyłając ankietę dostepną na stronie.

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą!


Fotolia 7840169 S

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych Inwestorów:

 • przedsiębiorców indywidualnych
 • mikro i małe przedsiębiorstwa
 • zakłady średniej wielkości
 • duże podmioty przemysłowe
 • spółki zarządzane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • Państwowe Jednostki Budżetowe
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe

okładka materiały prasowe

Co zysujesz?

Specjalizujemy się w doborze finansowania dla:

 • Poprawy efektywności energetycznej
 • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Zmniejszania zużycia paliw i surowców

Wskażemy, gdzie szukać finansowania dla innych potrzeb poprawy środowiska.

 

 Fotolia 10765793 M

Dysponujemy aktualną ofertą programów pomocowych ze wszystkich województw.

W ofercie dotacyjnej lub pożyczkowej znajdziecie Państwo:

 • Środki Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-20 będących w ofercie NFOŚiGW;
 • Środki programów krajowych z oferty NFOŚiGW
 • Możliwości wsparcia poprzez dedykowane zaangażowanie kapitałowe ze strony NFOSiGW
 • Programy finansowe z oferty poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
 • Programy finansowania z puli Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz dostepny poniżej

i prześlij go do nas!

 

Umów się  Zadaj pytanie 

Dla kogo?

businesswoman 2817567 6402

 

Usługa doradcza skierowana jest m.in. do

 • dużych i małych przedsiębiorstw
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty)
 • szkół wyższych
 • organów władzy publicznej
 • społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych

1185042 554305724633036 456319868 n

Co zyskujesz?

 • Wiedzę dot. poprawy efektywności energetycznej w swojej firmie
 • Informacje dot. odnawialnych źródeł energii
 • Wsparcie w weryfikacji audytu energetycznego
 • Wsparcie doradcze w zakresie wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań
 • Dowiesz się jakie są dostępne na rynku źródła finansowania inwestycji sektora energetyki

Umów się na konsultację, nasi doradcy służą pomocą na terenie całej Polski!

Zainteresowany?

Możesz się z nami umówić na konsultacje indywidualne od razu lub zapytać

swojego doradce o więcej szczegółów.

Umów się  Zadaj pytanie

Dla kogo?

dzień bez samochodu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest lokalnym dokumentem w ramach którego, gmina  planuje działania  w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na danym terenie.

PGN duży nacisk kładzie na działania związane z poprawą jakości powietrza.

Ważnym elementem analizy w PGN jest kompleksowość rozwiązań i wskazanie wzorcowej roli samorządu w dążeniu do realizacji niskoemisyjnych i zasobooszczędnych inwestycji oraz poprzez edukację i promocję zagadnień, zachęcanie każdego użytkownika energii do zmiany zachowań na proekologiczne.

PGN pokazuje stan istniejący w gminie ,w szczególności poziom zużycia energii i poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza w danej gminie.

W Planie gmina określa cele oraz sposoby ich osiągnięcia do 2020 roku. W szczególności określa:

 • do jakiego poziomu zostaną zredukowane  emisje gazów cieplarnianych, w tym szczególności dwutlenku węgla CO2
 • jak można ograniczyć  zużycie energii u wszystkich odbiorców
 • jak można zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • poziom notowanych przekroczeń stężeń zanieczyszczeń powietrza i sposób ich redukcji

W PGN można znaleźć wykaz lokalnych inwestycji, które gmina planuje jeszcze zrealizować lub pomóc innym interesariuszom gminy w ich realizacji. Dlatego w PGN jest opis  sposobu zaangażowania w działania  uczestników lokalnego rynku energii tzw. interesariuszy czyli mieszkańców, lokalnych jednostek  publicznych, przedsiębiorców, zakładów energetycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych itd.

Wdrożenie PGN może przynieść wymierne korzyści. Realizując inwestycje wskazane w dokumencie gmina może stworzyć możliwość lokalnej poprawy jakości powietrza, umożliwić wzrost komfortu życia mieszkańców , ograniczyć zużycie energii we własnych budynkach użyteczności publicznej a w ślad za tym do obniżyć rachunki za energię a oszczędzone środki wydać na inne cele.

PGN to także ważny lokalny dokument dla gmin, które planują swój rozwój inwestycyjny w najbliższych latach, w tym także w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020. W niektórych działaniach w ramach osi I POIiŚ 2014-2020, RPO i środkach krajowych warunkiem uzyskania dofinansowania na nowe inwestycje jest posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej, z którego treści wynika konieczność ich realizacji.

Fotolia 7134002 L

Co zyskujesz?

Skorzystaj z pomocy - nie poniesiesz żadnych kosztów !

W ramach Projektu we wszystkich regionach kraju udzielamy wsparcia gminom  w przygotowaniu i wdrażaniu i sposobach monitorowania działań planowanych w ramach  PGN i ich aktualizacji czyli na każdym etapie.

Doradca Energetyczny pomoże gminie w przygotowaniu założeń PGN poprzez zweryfikowanie zapisów w dokumencie, w trakcie wdrażania inwestycji i sposobie monitorowania postępów. Doradcy oferują stała pomoc zarówno w ramach indywidualnych konsultacji ale także w  ramach zbiorowych szkoleń.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentu przez  NFOŚiGW lub Partnera wydawane jest zaświadczenie, które służy gminie i jej interesariuszom w pozyskiwaniu środków na nowoczesne przyjazne środowisku inwestycje w szczególności ze środków UE.

Zainteresowany?

Możesz się z nami umówić od razu lub zapytać

swojego doradce o więcej szczegółów.

 

Uzyskaj pomoc  Zadaj pytanie

Dla kogo?

Fotolia 50882734 S

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia lub działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie m.in.:

 • odnawialnych źródeł energii
 • termomodernizacji budynków
 • efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, publicznym lub przedsiębiorstwie
 • gospodarki niskoemisyjnej
 • możliwości wsparcia finansowego i doradczego inwestycji z obszaru działań Projektu

skontaktuj się z Nami!

Doradcy mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej i osób fizycznych. Podczas konferencji i targów branżowych przekazujemy najnowszą wiedzę o dostępnej ofercie finansowej. Do efektywności energetycznej zachęcamy również najmłodszych odbiorów Projektu w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

Fotolia 66325926 S

 

 

Co zyskujesz?

 • Dowiesz się jak być bardziej efektywnym energetycznie
 • Dowiesz się jak uzyskac dofinansowanie
 • Poznasz najlepsze sposoby jak przyczynić się do poprawy powietrza w Twoim otoczeniu
 • Poznasz nowe technologie, które pomagają dbać o środowisko oraz dobre praktyki

Zainteresowany?

Możesz się z nami umówić na szkolenie od razu lub zapytać

swojego doradcę o więcej szczegółów.

 

Umów się  Zadaj pytanie

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry