Strona główna - Projekt Doradztwa Energetycznego

Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez nfośigw w związku z realizacją projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej rodo) informuję, iż:

1)     administratorem pani/pana danych osobowych jest narodowy fundusz ochrony środowiska i  gospodarki wodnej z siedzibą w warszawie, ul. konstruktorska 3a, 02 – 673 warszawa;

2)     inspektorem ochrony danych w narodowym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest pan robert andrzejczuk, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z  przetwarzaniem pani/pana danych osobowych drogą elektroniczną poprzez adres:  ;

3)     pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (jeśli przetwarzane są dane w związku z przygotowaniem i realizacją umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania), c) rodo (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych) oraz lit. f) rodo (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

4)     pani/pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)     posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

6)     ma pan/pani prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy rodo;

7)     mogą być przetwarzane następujące rodzaje pani/pana danych:

  • dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, pesel, regon,
  • dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
  • dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków,
  • dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji projektu pn. „projekt doradztwa energetycznego” w ramach w feniks 2021 – 2027,

8)     odbiorcami pani/pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy it;

9)     dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu microsoft w celu przechowywania ich w chmurze azure;

10)   dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom realizującym zadania finansowane ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;

11)   pani/pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

12)   podanie przez pana/panią danych osobowych jest dobrowolne;     

13)   pani/pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza unią europejską i europejskim obszarem gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego - copy
OdtwórzPlay
„Super Bractwo Energo Doradztwo” - animacja edukacyjna Projektu Doradztwa Energetycznego
OdtwórzPlay
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego
OdtwórzPlay
"Energetyk Gminny" – film szkoleniowy Projektu Doradztwa Energetycznego - copy
OdtwórzPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego Film Promujący 3 min. - wersja polska
OdtwórzPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - spot reklamowy 30"
OdtwórzPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - film promujący PDE
OdtwórzPlay
Slide Two

Czym jest i jak działa Projekt doradztwa?

Czym jest i jak działa
Projekt doradztwa?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 2

Jakie są cele projektu?

Jakie są cele projektu?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 3

Kim jest doradca energetyczny?

Kim jest doradca
energetyczny?

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 4

Gdzie szukać doradcy?

Gdzie szukać doradcy?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 5

Komu pomaga doradca?

Komu pomaga doradca?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Podręcznik Energetyka Gminnego

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Slide 2

Sprawdź gdzie w Twojej okolicy zaplanowano warsztaty szkoleniowe z Programu "Czyste Powietrze"!

Zapraszamy do zapoznania się

z

harmonogramem warsztatów!

Mój Prąd
previous arrow
next arrow

Nieodpłatna Konsultacja

Doradztwo energetyczne w liczbach

Liczba udzielonych konsultacji

Liczba udzielonych porad

Liczba przeprowadzonych działań edukacyjno–szkoleniowych

Kalendarz wydarzeń

Kalendarium wydarzeń w Polsce oraz Twojej okolicy gdzie dowiesz się więcej na temat Projektu Doradztwa Energetycznego