Oferta finansowania - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Oferta finansowania Poznaj nasze oferty finansowania, formy, warunki oraz efekty jakie przewidują

Dla kogo?

euro

Poniżej znajdziesz aktualną ofertę finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE dostępną na terenie Twojego województwa. 

Zestawienie obejmuje prowadzone obecnie nabory w ramach programów POIiŚ 2014 – 2020, RPO 2014 – 2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW i innych. 

Określ typ odbiorcy oraz rodzaj przedsięwzięcia w celu łatwiejszego wyszukania właściwej oferty.

 

Programy finansowania

 

Ciepłownictwo Powiatowe

Ciepłownictwo Powiatowe

źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 5.9
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Ciepłownictwo Powiatowe
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresat oferty: spółki kapitałowe produkujące energię cieplną na cele komunalno-bytowe przy mocy zamówionej systemu mniejszej od 50MW i udziale własnościowym JST nie mniejszym od 70%

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowanie

zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (min 5%), wody (min.5%), ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych substancji do atmosfery: 1) dla mocy 1-50 MW(obszar Dyrektywy MCP); 2) dla mocy powyżej 50MW; 3) emisje z działaności przemysłowej; poprawa efektywności dla przedsięwzięć zgodnych z listą Obwieszczenia Ministra Energii ws przedsięwzięć służacych poprawie efektywności (MP2016 poz 1184); nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wykorzystujących OZE, kogenerację lub ciepło odpadowe; modernizacja i rozbudowa efektywnych sieci ciepłowniczych; energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych;
 aktualny okres naboru wniosków nabór ciagły do 2025r, start 1-go naboru 1 marca 2019r
 forma dofinansowani dotacja do 30% kosztów kwalifikowanch dla wszytkich typów przedsięwzięć lub dotacja do 50% dla produkcji energii elektrycznej w technologii ORC w każdym przypadku pod warunkiem zaciagnięcia pożyczki na uzupełnienie; Pożyczka preferencyjna do 100% kosztów kwalifikowanych; Pożyczka na warunkach rynkowych; dla przedsięwzięć typu" project finance" wymagany 15% wkład własny;
 możliwy poziom dofinansowania ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, do 100% kosztów kwalifikowanych, kwotowo od 1 do 300mln PLN
 okres finansowania standardowo do 15 lat; 20 lat dla projektów wspierających uzyskanie lub utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego
 możliwość i warunki umorzenia do 10% lecz nie więcej niż 5mln PLN dla dla produkcji ciepła przez spółki o min 70% udziale własnościowym JST
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2%
 oprocentowanie komercyjne stopa bazowa + wskaźnik ratingowy wg komunikatu Komisji Europejskiej
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty pożyczki
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji
link do aktualnej dokumentacji Programu https://www.gov.pl/web/nfosigw/cieplownictwo-powiatowe

Mój Prąd 3.0

 

 
źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: 
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Mój Prąd 3.0
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresat oferty: osoby fizyczne  (będące stroną umowy kompleksowej), wykorzystujące energię z instalacji na cele mieszkaniowe

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWp;
 aktualny okres naboru wniosków Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków’
 forma dofinansowania dotacja;
 możliwy poziom dofinansowania

do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV, ale nie więcej niż 3000 PLN na instalację;

 koszty kwalifikowane

koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami, poniesione od 01 lutego 2020 r.; - instalacja nie może być przyłączona do sieci przed 01.02.2020 r.

 sposób aplikacji

wniosek, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowane i płatność. Załączniki to m.in.: faktura na zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokumenty potwierdzające przyłączenie instalacji do sieci;

 wymagania techniczne

instalacja wyprodukowana  nie później niż 24 miesiące przed montażem.

 ograniczenia brak możliwości finansowania instalacji z innych preferencyjnych źródeł w tym programu "Czyste Powietrze". Instalacja fotowoltaiczna musi być zakończony na moment składania wniosku. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.;
 link do aktualnej dokumentacji Programu

AgroEnergia

 

 
źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 5.19
nazwa wspieranego obszaru: Międzydziedzinowe wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: AgroEnergia
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresat oferty: wyłącznie rolnicy indywidualni (osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej, której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha oraz a osoba ta co najmniej od 5 lat zamieszkała w jest w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo;

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Podstawowo: nowe źródła ciepła i energii elektrycznej wykorzystujących OZE, kogenerację  lub ciepło odpadowe (bez utylizacji odpadów komunalnych i geotermii), Fakultatywnie: zmniejszenie  zużycia surowców pierwotnych (min 5%), wody (min.5%),   poprawa efektywności dla przedsięwzięć zgodnych z listą Obwieszczenia  Ministra Energii ws przedsięwzięć służących poprawie efektywności(MP 2016r poz 1184);
 aktualny okres naboru wniosków nabór wniosków od 8 lipca do 20 grudnia 2019r, dalsze nabory będą ponawiane aż do 2025r;
 forma dofinansowania trzy formy do wyboru: dotacja z pożyczką uzupełniającą, pożyczka preferencyjna, pożyczka na warunkach rynkowych;
 możliwy poziom dofinansowania dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 000 PLN. Pożyczki do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych;
 okres finansowania pożyczki na okres do 15 lat;
 możliwość i warunki umorzenia brak możliwości umorzenia;
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2%;
 oprocentowanie rynkowe stopa bazowa + wskaźnik ratingowy wg komunikatu Komisji Europejskiej; 
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty pożyczki; 
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji;
 link do aktualnej dokumentacji Programu https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021
   

Polska Geotermia Plus

 

 
źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: Działanie 5.18
nazwa wspieranego obszaru: Międzydziedzinowe wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Polska Geotermia Plus
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresat oferty: Przedsiębiorcy

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni /elektrowni geotermalnej, modernizacja  lub rozbudowa isniejacych źródeł lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem otworów badawczych. Opcjonalnie możliwe dofinansowanie działań towarzyszacych w obrębie jednego systemu ciepłowniczego;
 aktualny okres naboru wniosków nabór wniosków od 3 lipca do 20 grudnia 2019r, dalsze nabory będą ponawiane aż do 2025r;
 forma dofinansowania trzy formy do wyboru: dotacja z pożyczką uzupełniającą, pożyczka preferencyjna, pożyczka na warunkach rynkowych;
 możliwy poziom dofinansowania Dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem uzupełnienia jej do 100% oferowaną pożyczką preferencyjną. Dotacja 50% w przypadku wdrażania technologii ORC. Dotacja do 50% dla weryfikacji wykonalności budowy nowej lub rozbudowy istniejacej ciepłowni o człon geotermalny w oparciu o pierwszy odwiert badawczy. Dla projektów typu "project finance" wymagany minimum 15% wkład własny inwestora.  Udzielane pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
 okres finansowania pożyczki na okres do 20 lat;
 możliwość i warunki umorzenia brak możliwości umorzenia;
 oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2%;
 oprocentowanie rynkowe stopa bazowa + wskaźnik ratingowy wg komunikatu Komisji Europejskiej; 
 spłata odsetek kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty pożyczki; 
 możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji;
 link do aktualnej dokumentacji Programu https://www.gov.pl/web/nfosigw/polska-geotermia-plus
   

Agroenergia WFOŚiGW w Warszawie

 

 
źródło finansowania: środki krajowe symbol oznaczenia Programu: AgroEnergia
nazwa wspieranego obszaru: Międzydziedzinowe wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki nazwa Programu: Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” – dotacja
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie adresat oferty: 1) Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2) Beneficjentem końcowym programu jest:
a) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
b) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

Rodzaje przedsięwzięć
1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ2, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3) Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).
 aktualny okres naboru wniosków Tryb otwarty – nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonej alokacji środków
 forma dofinansowania Udostępnienie środków dla WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na dofinansowanie
 możliwy poziom dofinansowania Intensywność dofinansowania
1) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą informacją:
                                                                                   Dofinansowanie w formie dotacji
                                                                   procentowy udział
moc instalacji [kW]                            w kosztach kwalifikowanych                        nie więcej niż [zł]                                                            
             10 < kW ≤ 30                            do 20%                                                                   15 000
             30 < kW ≤ 50                            do 13%                                                                   25 000
2) Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
 okres finansowania
 możliwość i warunki umorzenia
 oprocentowanie preferencyjne
 oprocentowanie rynkowe
 spłata odsetek
 możliwa karencja w spłacie kapitału
 link do aktualnej dokumentacji Programu  
 uwagi  Beneficjent końcowy zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Przykłady inwestycji

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry